TCMC ให้ “หม่อมหลวงวัลลีวรรณ วรวรรณ” รักษาการแท่น MD แทน”ชาลี จังวิจิตรกุล” ที่ลาออก

647

ผู้สื่อข่าว”มิติหุ้น” รายงานว่า โดย บริษัททีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TCMC โดย นางนพภาพร อภิวัฒนกุล เลขานุการ เปิดเผยว่า บริษัทขอแจ้งว่า นายชาลี จังวิจิตรกุล ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และประธานกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ หม่อมหลวงวัลลีวรรณ วรวรรณ รักษาการตําแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ