ตลท.ขู่ EARTH หากไม่ส่งงบการเงิน Q2/60 ภายใน 14 ก.พ.61 เข้าข่ายหุ้นอาจถูกเพิกถอน

204

มิติหุ้น-ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ หรือ EARTH เร่งส่งงบการเงินไตรมาส ที่ 2 ปี 2560 ภายในวันที่ 14 ก.พ. 2561 เหตุยังมิได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 มายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด หรือภายในวันที่ 15 ส.ค. 2560 และปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถนำส่งงบการเงินดังกล่าวได้ ซึ่งหากล่าช้านานกว่า 6 เดือน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศว่าบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและจะขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance)

www.mitihoon.com