S50H18มุมมองบ่าย11-01-18 ยังคงค้างนับ 13 ที่ 1172.10 หากการนับยังไม่ถูกล้างออกไปก็ยังคงเป้าหมายหน้า long ที่1172.10 เป็นอย่างน้อยครับ ไว้ถูก cancel การนับ จึงปรับแผนใหม่

107