ตลท.เตือนผู้ถือวอร์แรนต์POLAR-W3 พิจารณาใช้สิทธิครั้งสุดท้ายอย่างรอบคอบ

116

มิติหุ้น-ตลท.ขอให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพิจารณาใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ POLAR-W3 วันที่ 1 ก.พ. 2561 ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ หลังทั้งPOLAR-W3และ POLAR ถูกขึ้นเครื่องหมายห้ามซื้อขายชั่วคราว(SP)ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.-1 ก.พ.2561
นอกจากนี้POLAR เป็นบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน เนื่องจากไม่นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ภายในเวลาที่กำหนดเกินกว่า 180 วันและเป็นบริษัทที่ถูกศาลล้มละลายกลางสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ทั้งนี้ ราคาปิดของหลักทรัพย์ POLAR ล่าสุด ณ วันที่ 28 ก.พ. 2560 เท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น ขณะที่ราคาใช้สิทธิของ POLAR-W3 เท่ากับ 2 บาทต่อหุ้น

www.mitihoon.com