3 ผถห.ใหญ่โยน BIGLOT มูลค่ารวม 4.23พันลบ. ให้นักลงทุนสถาบัน 

796

มิติหุ้น-บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป หรือ M เปิดเผยว่า รายการซื้อขายหุ้น M ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) จำนวน 51,000,000 หุ้น คิดเป็น 5.54% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยขายในราคาหุ้นละ 83 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 4,233 ล้านบาทนั้น เกิดจากการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 3 ราย  ประกอบด้วย นายฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 17,000,000 หุ้น, นางยุพิน ธีระโกเมน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 17,000,000 หุ้น และ นายสมชาย หาญจิตต์เกษม กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 17,000,000 หุ้น   โดยรายการดัวกล่าวทำให้ นายฤทธิ์ ลดสัดส่วนการถือหุ้นจาก 15.2% เหลือ 13.4%, นางยุพิน ลดสัดส่วนการถือหุ้นจาก 21.7% เหลือ 13.4% และ นายสมชาย ลดสัดส่วนการถือหุ้น 17.9% หรือ 16.0%

สำหรับการขายหุ้นของบริษัทฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มฐานผู้ลงทุนประเภทสถาบัน เนื่องจากมีผู้ลงทุนประเภทสถาบันให้ความสนใจและมีความประสงค์ที่จะลงทุนในหุ้นของบริษัทฯจำนวนมาก นอกจากนี้ การขายหุ้นของบริษัทฯในครั้งนี้ยังเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการและนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯแต่อย่างใด

www.mitihoon.com