IRPC สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับ รพ.ยะลา

181

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)  มอบเงิน จำนวน 1 ล้านบาท ให้กับ นายแพทย์เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์  จ.ยะลา เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยที่ยากไร้ และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล พร้อมทั้งได้มอบข้าวสารให้กับตำรวจในพื้นที่ จำนวน 100 กิโลกรัม ตามโครงการคอนเสิร์ตการกุศล “ศรัทธาเพื่อชีวิต” จัดโดย  คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (ปธพ. 5) เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลของรัฐที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ทั้งนี้ IRPC เห็นถึงประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของบริษัทฯ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลสุขภาพของชุมชน