TTL หุ้นแช่แข็งเตรียมเสนอผู้ถือหุ้นธุรกิจ “โรงเรือนไม่ใช้ดิน”เป็นธุรกิจหลัก

107

มิติหุ้น – บมจ. ที ที แอล อุตสาหกรรม หรือ TTL แจ้งว่า บริษัทยังไม่สามารถสรรหาธุรกิจหลักใหม่ที่มีคุณสมบัติที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตามข้อกำหนดอย่างไรก็ดี หลังจากได้พิจารณาธุรกิจหลายแขนงที่มีแนวโน้มน่าจะพิจารณาลงทุนให้เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ต่อไป ในที่สุดคณะกรรมการของบริษัทฯ ก็ได้พิจารณาลงทุนในธุรกิจการเกษตรประเภทเกษตรกรรมโรงเรือนโดยไม่ใช้ดินบนที่ดินแปลงดอนเมือง แต่ด้วยธุรกิจการเกษตรดังกล่าวไม่มีระบุอยู่ในวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ บริษัทจึงอยู่ระหว่างรอนำเสนอเพื่อขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 30 ม.ค. 2561 นี้ และหากบริษัทมีความคืบหน้าที่ชัดเจนเพิ่มเติมจะได้เรียนชี้แจงให้ทราบต่อไป

www.mitihoon.com