TLUXE เข้าลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ญี่ปุ่น 20 ยูนิต มูลค่า221.06 ลบ. 

147

นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข   ผู้อานวยการสายบัญชีและการเงิน   บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ TLUXE  เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ที่เมืองอาโอโมริ (Aomori) ประเทศญี่ปุ่น  จำนวน 20 ยูนิต มูลค่ารวม 757.50 ล้านเยน (หรือประมาณ 221.06 ล้านบาท) อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 0.291831 บาทต่อเยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 24 มกราคม 2561

ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีระยะเวลา 20 ปี ภายหลังสิ้นสุดสัญญารับซื้อไฟฟ้าปีที่ 20 บริษัทสามารถขายไฟฟ้า ต่อไปได้ แต่อัตรารับซื้อไฟฟ้าจะลดลงจาก 55 เยน/กิโลวัตต์ชั่วโมง บริษัทฯ คาดว่าจะทยอยจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2561 ทาให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้ทันที

โดยแหล่งที่มาของเงินทุนสาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม มาจากกระแสเงินสดของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและเพิ่มความมั่นคงของรายได้ อีกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้จากการประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายอาหารสัตว์น้ำเพียงอย่างเดียว