AOT หรูกำเงิน 1.2 หมื่นลบ.จ่ายปันผลปี60 หุ้นละ 0.86 บาท/หุ้น

1085

มิติหุ้น-บมจ.ท่าอากาศยานไทย หรือ AOT ระบุว่า ทีประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2561 อนุมัติจ่ายเงินปันผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.86 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 12,285.702 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.64 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2560 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 ก.พ. 2561

www.mitihoon.com