PACE ขยายเวลาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนอีก 11 วัน

145

มิติหุ้น-บมจ.เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน หรือ  วัน ขอเรียนให้ทราบว่า ผลการจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจนถึงขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุน (คิดคํานวณรวมทั้งผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ใช้สิทธิเต็ม 100 % ตามสัดส่วนการถือหุ้น) รวมเป็นจํานวนทั้งสิ้นเกินกว่า 75 % ของหุ้นที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในคราวนี้ คิดเป็นจำนวนเงิน เกินกว่า 2,822 ล้านบาท จากจำนวนเงินเพิ่มทุนทั้งหมดกว่า 3,758 ล้านบาท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาเพิ่มเติมในการตัดสินใจใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 หรือ PACE-W1 และ PACE-W2 เป็น 9-12,15-19,22.26 ม.ค.,29 ม.ค.,-2 ก.พ.,5-9 ก.พ. และ 12-14 ก.พ. 2561 รวม 27 วันทำการ

www.mitihoon.com