เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ร่วมทำเกษตรตามศาสตร์พระราชา

326

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ร่วมทำเกษตรตามศาสตร์พระราชา โดยการสนับสนุนจาก ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรกสิกรรมธรรมชาติจากทั่วประเทศ , สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. , เครือข่ายมหาลัยคอกหมูรุ่น 522 , 529 , เครือข่ายฐานธรรมธุรกิจ 8-9  กลุ่มเกษตรกรอำเภอปากช่อง และกำลังพลจากกองพลพัฒนาที่ 2 จ. นครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรม ” โห่ฮิ้ว ช่วยเขาใหญ่ “โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมการทำการเกษตรตามศาสตร์พระราชา โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจ วัฏจักรที่อุดมสมบูรณ์ในเขตผืนป่าเขาใหญ่กำลังถูกทำลายลง โดยมี นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อต่อยอดในการขยายการเรียนรู้ไปสู่องค์กรท้องถิ่นและชุมชนทั่วประเทศ และมี รองผู้ว่าราชการ จ.ตราด , ปลัดอาวุโส อ.ปากช่อง , เกษตรอำเภอปากช่อง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย