นิด้า จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ NIDA International Business Conference ครั้งที่ 3

91

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ NIDA International Business Conference ครั้งที่ 3 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ องค์ความรู้ ภายใต้หัวข้อ “Dealing with Disruption”  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์  อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD)  และ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษ  ร่วมด้วย Professor Michael D. Myers จาก University of Auckland Business School, Professor  Hemant  Merchant University of South Florida ให้เกียรติบรรยาย โดยมี  รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้การต้อนรับ ที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เมื่อเร็ว ๆนี้