วิริยะฯ ร่วมกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ และชุมชนดงละคร ดำเนินงาน “CSR และภาพรวมการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างมีส่วนร่วม”

156

บมจ.วิริยะประกันภัย ร่วมกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรในพื้นที่ชุมชนดงละคร จังหวัดนครนายก จัดงาน  “CSR และภาพรวมการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างมีส่วนร่วม” โดยมี นายเกียรติศักดิ์  ชูเกียรติศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร จังหวัดนครนายก นางรอยบุญ รัศมีเทศ กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสมพงษ์ รอดผดุง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) บมจ.วิริยะประกันภัย นายณัฏฐ์ดนัย กุลกรินีธรรม ประธานชมรมตัวแทนวิริยะประกันภัยภาค 6 (กรุงเทพฯ) นายวรศักดิ์ แสงตะวัน ประธานชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัยภาค 6 ร่วมเป็นเกียรติและร่วมทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มวิริยะจิตอาสา ในการลงพื้นที่ปลูกหญ้าแฝกและพันธุ์ไม้ท้องถิ่น เพื่อป้องกันแนวตลิ่งรอบพื้นที่อ่างหน้ากระดาน รวมถึงก่อสร้างฝายหินก่อเพื่อกักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร ภายในชุมชนตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก