TISCO รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 27001

93

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางยุถิกา สนธยานาวิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สำหรับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management Systems: ISMS) ของระบบการชำระเงิน BAHTNET ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดการภาพเช็ค (ICAS) รวมถึงระบบเครือข่ายและระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานแห่งชาติของประเทศอังกฤษที่มอบให้แก่ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทิสโก้อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด โดยมีผู้บริหารจากบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ที่ปรึกษาด้าน IT GRC ร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้