# VIBHA (มิติหุ้น) ซื้อหุ้น RAM จำนวน 500,000 หุ้น รวมมูลค่า 1.4 พันลบ.

75

# VIBHA (มิติหุ้น) ซื้อหุ้น RAM จำนวน 500,000 หุ้น สัดส่วนร้อยละ 4.17 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 2,800 บาท รวมมูลค่า 1.4 พันลบ. จาก BDMS (เมื่อรวมบริษัทย่อยรวมถือหุ้น RAM ร้อยละ 8.9) จึงทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯใน RAM เป็นร้อยละ 13.07 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด