SUSCO โยน BIGLOT มูลค่า 27.60 ลบ.

58

มิติหุ้น-กองทุน SUSCO มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่(BIGLOT) จำนวน 12 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 2.30 บาท รวมมูลค่า 27.60 ลบ.