LTX โผล่ BIGLOT มูลค่า 58.82 ลบ.

18

มิติหุ้น-LTX มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIGLOT) จำนวน 648,200 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 90.75 บาท รวมมูลค่า 58.82 ล้านบาท