CPALL โผล่ BIGLOT มูลค่า 684.33 ลบ.

38

มิติหุ้น-CPALL มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่(BIGLOT) จำนวน 8,07,300 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 84.80 บาท รวมมูลค่า 684.33 ล้านบาท