PROUD ขาย “โฟคัส เวก” กำเงินเหนาะๆ 34.6 ลบ.

177

มิติหุ้น-บมจ.พราว เรียล เอสเตท(PROUD)โดยนายศรัฐ ปวรเดชาพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่เปิดเผยว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท วันที่ 26 เมษายน 2562 ได้ มีมติอนุมัติการขายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ใน บริษัท โฟคัส เวก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“โฟคัส เวก”) (จำนวน 5,099,998 หุ้น) ให้แก่ นายอนุชา สิหนาทกถากุล (“นายอนุชา”) และ/หรือบุคคลหรือนิติ บุคคลที่นายอนุชาเป็นผู้กำหนด ในราคารวม 34,600,000 บาท (“ธุรกรรมการขายหุ้นทั้งหมดใน โฟคัส เวก”) นั้น

บริษัทขอแจ้งว่า บัดนี้ บริษัทได้ดำเนินธุรกรรมการขายหุ้นทั้งหมดใน โฟคัส เวก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการจำหน่าย เงินลงทุนทั้งหมดของบริษัทในโฟคัส เวก อันเป็นผลให้ โฟคัส เวก สิ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

www.mitihoon.com