ORI สานฝันพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง ครั้งที่ 4

47

มิติหุ้น-บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR “ออริจิ้น สานฝันพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง ครั้งที่ 4” ณ โรงเรียนอนุบาลวัดผ่องพลอย โดย พีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย       อารดา จรูญเอก ประธานอำนวยการ นำทัพทีมพนักงานจิตอาสาออริจิ้นเข้าร่วมกิจกรรมทาสีอาคารเรียน ปลูกต้นไม้      ปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณอาคาร มอบอุปกรณ์การศึกษาและของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ให้ดียิ่งขึ้น

อารดา จรูญเอก ประธานอำนวยการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่า “ทางบริษัทฯ พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม พร้อมกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมให้กับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้กับโครงการของออริจิ้น เพื่อคืนกำไรสู่สังคม อีกทั้งพนักงานจิตอาสายังได้มีส่วนร่วมทำความดี พัฒนาชุมชนไปพร้อมกับออริจิ้น เป็นการปลูกฝังค่านิยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงานภายในองค์กรให้มีส่วนร่วมต่อกิจกรรม CSR ควบคู่ไปกับการทำธุรกิจอย่างมีคุณค่า ผ่านการส่งมอบผลิตภัณฑ์รวมถึงการให้บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ”

อย่างไรก็ตาม ตลอดเวลาในการดำเนินกิจการ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี ผ่านการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้ กิจกรรม ออริจิ้น สานฝันพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง เป็นกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนในบริเวณที่มีการก่อสร้างโครงการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำในทุกไตรมาส