5 อันดับข่าวเด่นมิติหุ้น

177

อันดับที่ 1  ILINK จับมือพันธมิตรชนะเสนอราคาสายส่งเคเบิลใต้ดินและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้ามูลค่า 375 ลบ.

มิติหุ้น-บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (ILINK) โดยนายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดเผยว่า บริษัท อินเอตร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร่วมกับ บริษัท ศรีชลธร จำกัด  ในนาม “กลุ่ม Consortium ศรีชลธร และ อินเตอร์ลิ้งค์เพาเวอร์” ได้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้ดิน ระบบ 115เควี บริษัทเวณหน้าสถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 2 จำนวน 4 วงจรและงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า 22 เควีเป็นเคเบิลใต้ดิน ช่องลอดใต้แม่น้ำปิง บริเวณสะพานป่าตัน จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการพัฒนาระบบส่ง และจำหน่ายระยะที่ 1 และโครงการเพิ่มความเชื่อถือของระบบบไฟฟ้าระยะที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดนเสนอราคา 375,100,000 บาท

อันดับที่ 2 M ทุ่ม 2,060 ลบ. ซื้อหุ้น “บ.แหลมเจริญ ซีฟู้ด” ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่

มิติหุ้น-บมจ.เอ็มเค เรสโตรอง กรุ๊ป (M) โดยนายฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัทคาตาพัลท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ดำเนินการเข้า ลงทุนในหุ้นของบริษัท แหลมเจริญ ซีฟู้ด จำกัด (“กิจการ”) ภายหลังการลงทุนในกิจการ บริษัท คาตาพัลท์ จำกัด จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65 ในกิจการ มูลค่าเงินลงทุนโดยประมาณ 2,060 ล้านบาท จากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งการลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่เป็นการขยายธุรกิจ ร้านอาหาร นอกจากนี้บริษัทยังอนุมัติเพิ่มทุนบริษัท คาตาพัลท์ จำกัด จากทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,070 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 207 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทถือสัดส่วนร้อยละ 99.99

อันดับที่ 3 NOBLE ยืนยันผู้ถือหุ้นไม่แตกคอปันผลสูงเหตุมีกำไรสะสมสูง

มิติหุ้น-บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) เปิดเผยถึงผลงานครึ่งหลังปี 62 บริษัทมีแผนเปิด 4 โครงการ มูลค่ารวมราว 1 หมื่นล้านบาท ขณะที่ล่าสุดมี Backlog ราว 1.8 หมื่นล้านบาท  ตามแผนเติบโตอย่างก้าวกระโดดตามแผนที่วางไว้ยอดขายมูลค่า 30,000 ล้านาท ภายใน 3 ปี(ปี62-64) ส่วนกรณีผู้ถือหุ้นยืนยันแข้งแกร่ง ล่าสุดวางทีมบริหารใหม่พร้อมบุกธุรกิจเต็มรูปแบบ ส่วนการปันผลระหว่างกาลงวด 9 เดือน ของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 6.90 บาท ถือว่าเป็นการจ่ายปันผลมากในช่วงที่ผ่านมานั้น เนื่องจากผลกำไรที่เกิดขึ้น และกำไรสะสมในปริมาณสูง ปัดข่าวผู้ถือหุ้นแตกคอ โบรกประเมินเป้า 30 บาท/หุ้น

อันดับที่ 4″อนุทิน ชาญวีรกุล” โอนหุ้น STPI เกลี้ยงพอร์ตให้ บลจ.ภัทร

มิติหุ้น-บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ (STPI) แจ้งว่า นายอนุทิน ชาญวีรกุล ผู้ถือหุ้นใหญ่ STPI ได้โอนหุ้นทั้งหมดที่ถือจำนวน 164,590,285 หุ้น สัดส่วน 10.13 %  ให้ บลจ.ภัทร เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2562 เนื่องจากปฏิบัติตามมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการ จัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 และบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น ดังนั้นโครงสร้างผู้ถือหุ้นภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงจึงกลายเป็น บลจ.ภัทร(รับโอนจาก รมต.อนุทินเพื่อการจัดการทรัพย์สินของรมตฯ) ถือสัดส่วน 10.13 % ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงอํานาจกรรมการ การบริหารงาน โครงสร้างการจดการ และอํานาจการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของ บริษัทฯแต่อย่างใด

อันดับที่ 5 EPCO ปิดดีลขายโรงไฟฟ้าเวียดนาม 99 MW มูลค่า 1,259 ลบ.ให้ BGC

มิติหุ้น-บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก (EPCO) โดย นายวีระ  เหล่าวิททัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“EP”)  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 75  ของหุ้นทั้งหมด ใน EP ทำการขายหุ้น จำนวนร้อยละ 100 ของหุ้น ทั้งหมดของบริษัท โซล่าร์พาวเวอร์แมเนจเม้นท์(ประเทศไทย) จำกัด (“SPM”) ทั้งนี้ ในปัจจุบัน SPM ถือ หุ้นร้อยละ 65 ของหุ้นทั้งหมด ในบริษัท Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (“PKS”) ซึ่งเป็น บริษัทย่อยในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดย PKS ประกอบกิจการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังาน แสงอาทิตย์ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่โครงการ Xuan Tho 1 และ โครงการ Xuan Tho 2 มีขนาดกำ ลังการ ผลิตติดตั้งรวม 99.216 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดฟูเยี้ยน ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ให้แก่ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส จำกัด (มหาชน) (“BGC”) โดยการจำหน่ายสินทรัพย์จะมีมูลค่าประมาณ  1,259 ล้านบาท

www.mitihoon.com