# GL (มิติหุ้น) แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่งกรณี J Trust Asia Pte. Ltd.

70

# GL (มิติหุ้น) แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่งกรณี J Trust Asia Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ J Trust Co., Ltd. ได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ ในข้อหาละเมิด บอกล้างโมฆียะกรรม และเรียกค่าเสียหาย ต่อศาลแพ่ง และศาลได้มีคำสั่งเลื่อนวันนัดพร้อมไปเป็นวันที่ 8 ต.ค. 2562 จากเดิมวันที่ 10 ก.ย. 2562 เนื่องจากอยู่
ระหว่างการขอคัดถ่ายค าสั่งในคดีฟื ้นฟูกิจการจากศาลล้มละลายกลาง