EIC ศาลนัดเลื่อนตัดสิน คดีเงินมัดจำค่าหุ้น “สมาร์ท แทรฟิค” มูลค่า 50 ลบ.

212

มิติหุ้น-บมจ.อุตสาหกรรม อีเลค็โทรนิคส (EIC)โดย นายศิรัตน์ รัตนไพบูลย์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน  เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้ติดตามการจ่ายชำระคืนเงินมัดจำหุ้น บริษัท สมาร์ท แทรฟิคจำกัด จากนางสาวพรพันธ์ ศิริวงศ์ณ อยธุยา (“นางสาวพรพันธ์”) โดยการยื่นฟ้อง คดีต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เพื่อให้ชำระเงินต้นจำนวน 70 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยใน อัตราร้อยละ 3.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ถึงวันฟ้องรวมเป็นจำวนเงิน  73.29 ล้านบาท ต่อมา บริษัทฯ และนางสาวพรพันธ์ ได้ทำ สัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล โดยตกลงจ่ายชำระหุ้นจำนวน 73.29 ล้านบาท นั้นปรากฏว่าการจ่ายชา ระหนี้ไม่เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

บริษัทฯ จึงมอบหมายให้ทนายความด าเนินการบังคับอายัดทรัพย์สินของนางสาวพรพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย บริษัท สมาร์ท แทรฟิค จำกั จำนวน 4.8 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท จำนวนเงิน 24 ล้านบาท และ 2. บริษัท เอพี พาร์คกิ้ง จำกัด จำนวน 93,750 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จำนวนเงิน 937,500 บาท รวมมูลค่า 24,937,500 บาท

ต่อมานางสาวพรพันธ์ได้เจรจาขอลดหนี้ที่ค้างอยู่โดยขอจ่ายชำระหนี้ให้กับบริษัท ฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 50 ล้านบาท ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการประนอมหนี้ ดังกล่าว โดยวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงกับ นางสาวพรพันธ์ เกี่ยวกับ วิธีการชำระหนี้และจำนวนยอดหนี้ที่จ่ายชำระ จำนวน  50 ล้านบาท และปรับลดหนี้ที่เหลือประมาณ 9 ล้านบาท ให้แก่นางสาวพรพันธ์และเมื่อบริษัท ฯ ได้รับชำระหนี้ครบถ้วน จำนวน 50 ล้านบาทแล้ว

แต่ล่าสุดพบว่า น.ส.พรพันธ์ ได้มีการจ่ายชำระหนี้งวดล่าสุดในวันที่ 8 ก.ค. 2562 จำนวน 500,000 บาท รวมทั้งสิ้นราว 10.90 ล้านบาท ซึ่งการจ่ายชำระหนี้ดังกล่าวไม่ได้ เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงไว้โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาฝ่ายบริหารได้มีการติดตามทวงถามไปยังนางสาว พรพันธ์อยู่เสมอ พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการในเรื่องของคดีความควบคู่กันไปด้วย ล่าสุดในวันที่ 15 ส.ค.2562 วันที่ 15 ส.ค. 2561 ซึ่งเป็นวันที่ศาลล้มละลายกลางนัดฟังคำ พิพากษาน้ัน ทนายจำเลยได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนนัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งออกไป เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้กับ บริษทั ฯ ต่อไป ศาลล้มละลายกลางจึงอนุญาตให้เลื่อนนัด ฟังคำ พิพากษาหรือคำสั่งอีกครั้ง เป็นวันที่ 25 กันยายน 2562 สำหรับการขายทอดตลาดหุ้น ของบริษัท สมาร์ท แทรฟิคจำกัด อยู่ในระหว่างการกำหนดราคาเริ่มต้น ขายทอดตลาดของคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ของกรมบังคับคดี

www.mitihoon.com