# PROUD(มิติหุ้น) แต่งตั้ง “ไพสิฐ แก่นจันทน”นั่งกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีผล 1 ต.ค. 62แทน”ศรัฐ ปวรเดชาพงษ์”ได้ลาออก

51

# PROUD(มิติหุ้น) แต่งตั้ง “ไพสิฐ แก่นจันทน”นั่งกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีผล 1 ต.ค. 62แทน”ศรัฐ ปวรเดชาพงษ์”ได้ลาออก