CPALL โผล่ BIGLOT มูลค่า 257.92 ลบ.

63

มิติหุ้น-CPALL มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIGLOT) จำนวน 3,188,500 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 80.89 บาทรวมมูลค่า 257.92 ล้านบาท