KBANK-F โผล่ BIGLOT มูลค่า 161.58 ลบ.

36

มิติหุ้น-KBANK-F มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIGLOT) จำนวน 1,082,900 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 149.21 บาทรวมมูลค่า 161.58 ล้านบาท