เปิดโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา สู่การสร้างอาชีพ-รายได้ พร้อมเชิญชวนลงทะเบียนรับกล้าไม้ทั่วประเทศ

157

มิิติหุ้น-นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และประธานการจัดงาน (ที่ 7 จากซ้าย) และนายนที  ขลิบทอง ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ที่ 6 จากขวา  พร้อมด้วยนายธวัชชัย  ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการ กรมป่าไม้ (ที่ 5 จากขวา) และดร.ปวีณา  พาณิชยพเชษฐ ผู้จัดการโครงการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ที่ 7 จากขวา