KTC โผล่ BIGLOT มูลค่า 26.06 ลบ.

148

มิติหุ้น-KTC มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIGLOT) จำนวน 7.5 แสนหุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 34.75 บาทรวมมูลค่า 26.06 ล้านบาท