CPN โผล่ BIGLOT มูลค่า 851.79 ลบ.

66

มิติหุ้น-CPN มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIGLOT) จำนวน 13,205,000 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 64.51 บาทรวมมูลค่า 851.79 ล้านบาท