IVL โผล่ BIGLOT มูลค่า 59.37 ลบ.

122

มิติหุ้น-IVL มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIGLOT) จำนวน1,993,700 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 29.78 บาทรวมมูลค่า 59.37 ล้านบาท