กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ออกมาตรการรับมือ COVID-19 ขยายเวลา ให้ลูกค้าชำระเบี้ยใน 60 วัน

4945

มิติหุ้น – นางทิพาพันธ์ เฟื่องปัญญา ประธานเจ้าหน้าบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้เอาประกัน บริษัทฯ จึงกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกัน รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับนโนยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประกอบด้วย

บริษัทฯ จะผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย ในกรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ย ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563 โดยขยายระยะเวลาผ่อนผันออกไปอีก 60 วัน นับตั้งแต่วันครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันเดิม ทั้งนี้หากกรมธรรม์ดังกล่าวถูกนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันอัตโนมัติ ลูกค้ายังคงได้รับจดหมายแจ้งสถานะกรมธรรม์ตามปกติ *

บริษัทฯ จะยกเว้นดอกเบี้ยต่ออายุสัญญากรณีกรมธรรม์สิ้นผลบังคับระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563 หากผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุกรมธรรม์หรือกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ ภายใน 6 เดือน

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมีความห่วงใยในความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เอาประกัน พนักงาน ฝ่ายขาย ตลอดจนบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง จึงดำเนินนโยบายเชิงป้องกัน โดยบรรจุมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร และแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในด้านต่างๆ ได้แก่ การปฏิบัติตัวของผู้บริหาร พนักงานสำนักงานใหญ่-สาขา และบุคลากรฝ่ายขาย และการคัดกรองบุคคลเข้าภายในอาคาร

นางทิพาพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต และสุขภาพของบริษัทฯ ที่ต้องการเข้ารับการรักษาตัวเนื่องจากไวรัสโคโรนา สามารถได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัย อีกทั้งมอบผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติม กรณีติดเชื้อหรือเสียชีวิตจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นค่าชดเชยรายวัน วันละ 1,250 บาท นานสูงสุดไม่เกิน 20 วัน และในกรณีเสียชีวิต บริษัทฯ มอบผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมจำนวน 50,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม – 2 เมษายน พ.ศ. 2563”

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต มุ่งมั่นสนับสนุน อยู่เคียงข้างทุกช่วงชีวิต พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดแก่ลูกค้า เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการให้โอกาสลูกค้าทุกท่านได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา ทั้งนี้หากลูกค้าท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ *ยกเว้นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน ไม่สามารถกลับสถานะกรมธรรม์ได้

www.mitihoon.com