KBANK-F โผล่ BIGLOT มูลค่า 116.22 ลบ.

62

มิติหุ้น-KBANK-F รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดาน (BIGLOT) จำนวน 1,525,000 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 76.21 บาท รวมมูลค่า 116.22 ลบ.