SAMART กำเงิน 464.88ลบ. หลังบอร์ดไฟเขียวเทขายหุ้น OTO เกลี้ยงพอร์ต

1257

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ SAMART โดยนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2563 ที่จัดประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น ของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) (“OTO”) กับนักลงทุน 3 ราย ได้แก่ นายบุญเอื้อ จิตรถนอม , นายสุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์ และนายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์โดยบริษัทฯ และบริษัท สามารถวิศวกรรม จํากัด (“SE”) จะ จําหน่ายหุ้นสามัญที่ถือใน OTO จํานวน 191,600,000 หุ้น และ 2,100,000 หุ้น ตามลําดับ ซึ่งรวมเป็นจํานวนหุ้นทั้งสิ้น 193,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.18 ของจํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้วทั้งหมดของ OTO ในราคาหุ้นละ 2.40 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 464,880,000 บาท

ทั้งนี้ภายหลังจากการจําหน่ายหุ้นจํานวนดังกล่าว จะส่งผลให้ OTO ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน บริษัทฯ จึงขอนําส่งสารสนเทศรายการ จําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามเอกสารที่แนบมา

www.mitihoon.com