BKD โผล่ BIGLOT มูลค่า 204.48 ลบ.

69

มิติหุ้น-BKD มีรายการซื้อขายหลกทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIGLOT) จำนวน 107,620,000 หุ้นราคาเฉลี่ยหุ้นละ 1.90 บาท รวมมูลค่า 204.48 ลบ.