# TQM (มิติหุ้น) แจ้งกำไรปี 63 ที่ 702 ลบ.เพิ่มขึ้น 38.46 %

14

# TQM (มิติหุ้น) แจ้งกำไรปี 63 ที่ 702 ลบ.เพิ่มขึ้น 38.46 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 507 ลบ. เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของยอดขยทุกช่องทาง การบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.34 บาท/หุ้น เปรียบเทียบกับปีก่อนเท่ากับ 1.69 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 0.65 บาท/หุ้น นอกจากนี้ประชุมคณะกรรมการยังมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจำนวนหุ้นละ 1.15 บาท XD 9 มี.ค.63