KTAM ชูนวัตกรรมใหม่ “การันตีการลงทุน” กับกองทุนเปิดเคแทม การันตี 90

315

KTAM ชูนวัตกรรมใหม่ “การันตีการลงทุน” กับกองทุนเปิดเคแทม การันตี 90 มูลค่าที่รับประกันจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มูลค่าหน่วยลงทุนขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่

“กองทุนนี้มีการประกันเงินลงทุน โดยผู้ลงทุนจะได้รับเงินลงทุนคืนตามความสามารถในการชาระหนี้ของผู้ประกัน”
“กองทุนนี้มีการรับประกันมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนไว้ที่ 90% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคยบันทึกไว้ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน”

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM เปิดเผยว่า ในยุคที่อัตราดอกเบี้ยต่ำ สภาวะเศรษฐกิจ การเงิน และการเมือง มีความไม่แน่นอน อาจทำให้การรับความเสี่ยงในทุกวันนี้มีความท้าทายมากขึ้นกว่าเดิม และนักลงทุนต้องยอมรับความเสี่ยงเพื่อคาดหวังผลตอบแทนจากเงินออมของตัวเอง ทำให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนต้องแสวงหากลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งเน้นรักษาเงินลงทุนและสร้างผลตอบแทนที่ดีควบคู่ไปพร้อมกัน

วันนี้ KTAM จึงเสิร์ฟนวัตกรรมใหม่ของการการันตีการลงทุน ด้วยกองทุนเปิดเคแทม การันตี 90 (KT-G90) ที่สามารถสร้างผลการดำเนินงานผ่านกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก(active) และยืดหยุ่น(flexible) ภายในกรอบการลงทุนที่กว้างและกระจายในทุกประเภทสินทรัพย์ไปพร้อมๆ กับการปกป้องเงินลงทุนตามสัดส่วนที่กำหนดอย่างถาวร โดยมีผู้รับการประกัน โดยผู้รับประกันมีเครดิตเรทติ้ง(the “Guarantor”) (A+ Fitch Ratings)

กองทุนเปิดเคแทม การันตี 90 (KT-G90) จะลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพย์สินทางเลือก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวได้ในสัดส่วนตั้งแต่ 0%-100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อให้เหมาะสมกับสถาวการณ์ในแต่ละขณะ

ตัวอย่างรูปแบบการการันตี (ตามภาพกราฟที่แนบมาด้วย)

– กองทุนจะรับประกันเงินลงทุนของกองทุน โดยทุกๆ วันทำการซื้อขายจะมีการรับประกันมูลค่าหน่วยลงทุนไว้ที่ 90% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคยบันทึกไว้ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน
– มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับประกันจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มูลค่าหน่วยลงทุนขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่
– การรับประกันเงินลงทุนถูกดำเนินการผ่านเทคนิคการประกันพอร์ตโฟลโอ (Portfolio Insurance Technique) ซึ่งมาพร้อมกับความยืดหยุ่นและผ่านการใช้ดุลยพินิจในการจัดสรร Risk Budget เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ Cash-Lock ในขณะที่ยังคงรักษาสมดุลของการสร้างผลตอบแทนได้ ทั้งนี้ กลยุทธ์ กระบวนการลงทุน และเทคนิคดังกล่าว สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนตามที่เห็นสมควร
– ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคารับซื้อคืนนั้นจะมากกวาหรือเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับประกันไว้เสมอ

ทั้งนี้ กองทุนเปิดเคแทม การันตี 90 (KT-G90) นับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการการันตีการลงทุน และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจนอกเหนือไปจากการลงทุนในสินทรัพย์ไร้ความเสี่ยงเพียงอย่างเดียว เพราะกองทุนเน้นสร้างการเติบโตของเงินลงทุนผ่านกลยุทธ์การบริหารเชิงรุกที่มีรากฐานมาจากการวิเคราะห์เชิงพื้นฐาน มีเป้าหมายหลักในการสร้างผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอที่ดีที่สุด ณ เวลานั้นๆ ภายใต้การจำกัดความเสี่ยงการลงทุน ทั้งยังรับประกันเงินลงทุนบางส่วนอย่างถาวรผ่านข้อผูกพันการรับประกันโดยผู้รับประกันของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะมอบหมายให้ Amundi Asset Management ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่มีชื่อเสียงและมีประวัติผลการดำเนินงานย้อนหลังที่ยาวนานและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมาเป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการการลงทุนของกองทุน ด้วยหลักการดังกล่าว