‘DPAINT’ ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง เตรียมลงสนามเทรด mai ปีนี้

390

บมจ.สีเดลต้า หรือ DPAINT หนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์สีทาอาคารรายใหญ่ กางแผนเข้าจดทะเบียนใน mai ปีนี้ ล่าสุด ก.ล.ต. ไฟเขียวนับหนึ่งไฟลิ่งเรียบร้อยแล้ว เตรียมเสนอขายหุ้น IPO 53.25 ล้านหุ้น คิดเป็น 23.15% ระดมทุนขยายธุรกิจ รับโอกาสการเติบโตไปพร้อมกับอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ที่ขยายตัว โดยเฉพาะแผนเร่งลงทุนหลังโควิด เงินที่ได้นำไปใช้เป็นเงินทุนในการปรับปรุงโรงงาน เครื่องจักร และระบบการผลิตที่โรงงานสุวินทวงศ์ รวมทั้ง ใช้เป็นเงินทุนในการซื้อเครื่องผสมสี จำนวน 440 เครื่อง ใช้เป็นเงินทุนในการทำระบบ ERP และ ใช้เป็นเงินทุนสร้างห้อง LAB ส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ชูจุดเด่น การขยายฐานลูกค้า และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ หนุนอัตรากำไรขั้นต้นสูงระดับ 44%

นายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) หรือ DPAINT เปิดเผยว่า บริษัทฯ DPAINT เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคารรายใหญ่ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร (Decorative Paint) แบ่งเป็น สีคุณภาพพิเศษ สีคุณภาพสูง และสีคุณภาพคุ้มค่า โดยมีกลุ่มลูกค้า ได้แก่ ผู้รับเหมาและช่างทาสี เจ้าของที่พักอาศัย และเจ้าของโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดจำหน่ายสินค้าผ่านร้านโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ร้านค้าปลีก (Retail) ครอบคลุมเกือบทั่วประเทศ รวมทั้ง งานโครงการ (Project) และการบริการเครื่องผสมสีที่นำไปติดตั้งให้ลูกค้าที่เป็นร้านค้าใช้งาน

กลยุทธ์ของบริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า คุณภาพของสินค้า ง่ายต่อการใช้งาน และความคุ้มค่าของการใช้สีทาอาคาร มีจุดแข็งจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายสีทาอาคารกว่า 42 ปี ทำให้เข้าใจการแข่งขัน และสร้างความได้เปรียบในการทำการตลาด รวมทั้ง ทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถเจาะขยายฐานลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี ตลอดจน มีทีมวิจัยและพัฒนาที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างมีเอกลักษณ์ เป็นที่ยอมรับ และสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สีเดลต้าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสีของคนไทยที่สามารถส่งมอบ “คุณค่าที่มากกว่า” และพร้อมขยายการเติบโต ภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีการเคลือบผิว (Coating Solution)

นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า หลังจาก DPAINT ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 53.25 ล้านหุ้น คิดเป็น 23.15% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้ (Par value) 1.00 บาทต่อหุ้น ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้นับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) เรียบร้อยแล้ว ตามแผนคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หมวดธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ภายในปีนี้

ระดมทุนต่อยอดธุรกิจโตแกร่ง

ปัจจุบัน DPAINT มีทุนจดทะเบียน 230,000,000 บาท ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว 176,750,000 บาท การระดมทุนครั้งนี้จะนำเงินที่ได้ไปขยายธุรกิจ โดยนำไปใช้เป็นเงินทุนในการปรับปรุงโรงงาน เครื่องจักร และระบบการผลิตที่โรงงานสุวินทวงศ์ รวมทั้ง ใช้เป็นเงินทุนในการซื้อเครื่องผสมสี จำนวน 440 เครื่อง ภายในปี 2568 และใช้เป็นเงินทุนในการทำระบบ ERP ใช้เป็นเงินทุนสร้างห้อง LAB ภายในปี 2565 ส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย

โครงสร้างของผู้ถือหุ้น รวมกลุ่มนายอาจณรงค์ ตั้งคารวคุณ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ สัดส่วนก่อนและหลัง IPO ที่ 96.18% และ 73.91% ตามลำดับ นอกจากนี้ ทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนย่อยกองที่ 2) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ในฐานะทรัสตี ถือหุ้นในสัดส่วนก่อนและหลัง IPO ที่ 3.76% และ 2.89% ตามลำดับ และ บริษัท พีพีเอ็ม แอ็ดไวเซอรี จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนก่อนและหลัง IPO ที่ 0.06% และ 0.04% ตามลำดับ

โชว์ผลงานโตหรู-ฐานทุนแน่น

สำหรับฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2561 – 2563) มีการเติบโตต่อเนื่องทั้งรายได้และกำไร โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 522.8 ล้านบาท 595.2 ล้านบาท 603.2 ล้านบาท ตามลำดับ และงวดไตรมาส 1 ของปี 2564 เทียบกับปี 2563 อยู่ที่ 193 ล้านบาท และ 155.1 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นการเติบโต 24.4% จากการขยายฐานลูกค้าต่อเนื่อง โดยมีการเพิ่มจำนวนคู่ค้าทั้งร้านโมเดิร์นเทรดและร้านค้าปลีก และการเริ่มผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรายการ โดยเฉพาะกลุ่มสีคุณภาพพิเศษ ที่มีอัตรากำไรดี สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทในงวดไตรมาสแรกปีนี้ มาจากกลุ่มผลิคภัณฑ์สีคุณภาพพิเศษ สัดส่วน 39.4% สีคุณภาพคุ้มค่า 32.6% และสีคุณภาพสูง 28%

ภาพรวมกำไรสุทธิในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2561 – 2563) อยู่ที่ 12.4 ล้านบาท 35.5 ล้านบาท และ 41.9 ล้านบาทตามลำดับ และงวดไตรมาส 1 ของปี 2564 เทียบกับปี 2563 อยู่ที่ 21.2 ล้านบาท และ 9 ล้านบาทตามลำดับ จากสัดส่วนการขายสินค้าที่อัตรากำไรมากขึ้นรวมไปถึงการได้เปรียบเชิงต้นทุน (Economies of Scale) โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงระดับ 44% และอัตรากำไรสุทธิ 11%

“หลังจากบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai จะยิ่งเพิ่มความพร้อมในการขยายโอกาสทางธุรกิจ เติบโตเคียงคู่อุตสาหกรรมงานก่อสร้าง ที่คาดว่าจะมีการเร่งลงทุนหลังมาตรการภาครัฐผ่อนคลาย รับสถานการณ์โควิดมีแนวโน้มดีขึ้น อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ขยายตัว ตอกย้ำ DPAINT ก้าวสู่ผู้นำผลิตภัณฑ์สีทาอาคารรายใหญ่ และสร้างการเติบโตให้ธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต” นายรณฤทธิ์กล่าวทิ้งท้าย

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp