MSC รับรางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2564

743

มิติหุ้น –  บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจ พร้อมขับเคลื่อนความยั่งยืนในการบริหารจัดการ ช่วยลดความเสี่ยง เสริมศักยภาพธุรกิจแม้ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต COVID-19

MSC ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเวลากว่า 35 ปี โดยให้การบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าด้วยโซลูชั่นไอทีที่ดีที่สุด มุ่งเน้นบริการด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร การพัฒนาบุคลากร สร้างวัฒนธรรมแห่งความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม

นอกจากบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจเพื่อหารายได้แล้ว ยังให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ซึ่งครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) โดยได้ดำเนินกิจกรรมกรรมต่างๆ และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการเน้นย้ำในวัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงานได้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

🚩🚩ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้

https://lin.ee/cXAf0Dp