PPP Plastics ผนึกกำลังร่วมกับองค์กรพันธมิตรเดินหน้าแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศไทย

45

มิติหุ้น – โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน หรือ PPP Plastics ภายใต้การนำขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ องค์กรภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนที่เป็นผู้นำด้านการกำหนดนโยบายและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการพลาสติกของประเทศไทยทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ได้กำหนดจัดงานแถลงข่าว : ผลงานและบทบาท PPP Plastics ร่วมแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศไทย เพื่อร่วมผนึกกำลังในการขับเคลื่อนโครงการให้สำเร็จบรรลุเป้าหมายหลักในการสนับสนุนการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะพลาสติก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2570 บนพื้นฐานของการจัดการขยะอย่างยั่งยืนตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นอกจากนี้ PPP Plastics ยังร่วมสนับสนุนการดำเนินงานตามวาระแห่งชาติ BCG Model

โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ในฐานะประธาน PPP Plastics ร่วมกันแถลงข่าวผลงานและบทบาท PPP Plastics ร่วมแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศไทย ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 3 – 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ หรือ รับชมออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI)

นอกจากนี้ ภายในงานแถลงข่าวยังพบกับ พิธีส่งมอบตำแหน่งประธานโครงการ PPP Plastics ระหว่าง ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ในนามองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ในฐานะประธานโครงการ PPP Plastics ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งประธานฯ ครบตามระเบียบวาระ 2 ปี ให้กับ นายวิรัช เกลียวปฏินนท์ และ นายภราดร จุลชาต ในนามกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อสานต่อและขยายผลการดำเนินงานของ PPP Plastics ให้สำเร็จบรรลุเป้าหมายหลักในการสนับสนุนการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะพลาสติก, การประกาศเจตนารมณ์ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการฯ ตอบโจทย์ทิศทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศไทย โดย องค์กรภาคธุรกิจในฐานะองค์กรสมาชิก
PPP Plastics และร่วมรับฟังการเสวนา หัวข้อ “ต้นแบบโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนกับการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศไทย”

สำหรับผู้สนใจมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก สามารถติตามข้อมูลเพิ่มเติม และร่วมชมสด ได้ทาง Facebook Fanpage ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI)

 

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp