NEWS-W7 ได้ฤกษ์เทรดพรุ่งนี้ (14 มิ.ย.) พร้อมลุยธุรกิจ Fintech และ Digital Investment

67

มิติหุ้น  –  ตามที่คณะกรรมการ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS ได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการอนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 หรือ NEWS-W7 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา และในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศเพิ่มหลักทรัพย์ NEWS-W7 ให้เริ่มซื้อขายวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 

โดย NEWS-W7 จะถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏในวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 2 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในราคาศูนย์บาทหรือฟรี!! แก่ผู้ถือหุ้น (ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ  0.00 บาทต่อหน่วย) 

จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 52,818,969,853 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นสามัญใหม่1 : 1  กำหนด ราคาการใช้สิทธิที่ 0.05 บาทต่อหุ้น อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิคือ 6 พ.2565 ให้วันใช้สิทธิครั้งแรก 30 ธ.2565 วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 03 พ.2567 

ด้านนายกฤษฎา พฤติภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NEWS กล่าวว่า จากที่ NEWS เพิ่งจัดแถลงข่าวดีความร่วมมือกับบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชนหรือ “AQUA” ร่วมกันลงทุนในบริษัท เพียร์ ฟอร์ ออล  จำกัด (“PFA”) เพื่อประกอบธุรกิจ Peer-to-Peer Lending หรือ P2P ในสัดส่วนร้อยละ 60 สำหรับบริษัท AQUA และ ร้อยละ 40 สำหรับบริษัท NEWS ในราคารวมทั้งสิ้น  500 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าบริษัทได้กำหนดทิศทางธุรกิจใหม่อย่างชัดเจนและวางแผนเพื่อความมั่นคงระยะยาว การออกและเสนอขาย NEWS-W7 แก่ผู้ถือหุ้นเดิมถือเป็นการเตรียมเครื่องมือทางการเงินสำหรับการเติบโต การลงทุนในอนาคตให้กับบริษัท ในขณะที่ผู้ลงทุนเองได้รับสิทธิพิเศษก่อนใครในการเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทที่กำลังเป็นดาวรุ่งด้าน FINTECH รายแรกและรายเดียวของประเทศขณะนี้  NEWS-W7 ถือเป็นการนำเสนอโอกาสที่คุ้มค่าให้กับทุกฝ่ายอย่าง win-win”

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp