DDD จับมือ ม.ทักษิณ ร่วมวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบท้องถิ่น-ผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้สอดรับตลาดแรงงาน

18

มิติหุ้น – บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD โดยมีนางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช (คนที่ 2 จากด้านซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายธิติ รัตตมณี (คนที่ 1 จากด้านซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทนบริษัทฯ กับ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง (คนที่ 2 จากด้านขวา) รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ (คนที่ 1 จากด้านขวา) คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพและรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ​ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) วิจัยและพัฒนายกระดับวัตถุดิบท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน และพัฒนาระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งทาง DDD Group เล็งเห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยและคุณค่าของวัตถุดิบท้องถิ่น ทั้งนี้ DDD Group มีนโยบายส่งเสริม พัฒนา ต่อยอด ตลอดจนการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน ยกระดับความเชี่ยวชาญบุคลากรเพื่อเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเกิดการพัฒนาสังคมไทยอย่างมั่นคงตลอดจนความยั่งยืน

 

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp