STARK ไฟเขียวออก PP หวังซื้อหุ้น ‘LEONI’

378

 

มิติหุ้น-นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ประธานกรรมการ บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น หรือ STARK เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,500,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 15,875,206,607 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 17,375,206,607 บาท

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อนำเงินไปซื้อหุ้นใน LEONI Kabel GmbH (LEONI Kabel) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศเยอรมนีและ LEONIsche Holding Inc (LEONIsche) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของรัฐเดลาแวร์ ในสัดส่วน 100% ของหุ้นสามัญทั้งหมด มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 560 ล้านยูโร (หรือประมาณไม่เกิน 20,588.90 ล้านบาท) ทั้งนี้ จะมีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 12 ต.ค. 65 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ LEONI เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสายเคเบิ้ลสำหรับรถยนต์ และรถยนต์ไฟฟ้า (Automotive cable) และสำหรับสถานีชาร์จรถไฟฟ้า (Charging cable solution) อันดับ 1 ของโลก ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญในรถยนต์ไฟฟ้า (EV car) และสถานีชาร์จรถไฟฟ้า (Charging station) โดยมีพนักงานประมาณ 3,300 คน โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งที่เมือง Roth ประเทศเยอรมัน มีโรงงานกระจายอยู่ทั่วโลกกว่า 10 แห่ง ใน 7 ประเทศ (กลุ่มยุโรปตะวันออก อเมริกา และเอเชียแปซิฟิก)

โดยปี 64 ที่ผ่านมา LEONI ยอดขายรวมกว่า 1,380 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณกว่า 47,000 ล้านบาท) โดยมีลูกค้าที่สำคัญ เช่น Tesla, Rolls Royce, Mercedes Benz, Volkswagen, Ford, BMW, Audi, GM Group, Chery และ BYD เป็นต้น ซึ่งลูกค้าเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลกที่เริ่มพัฒนาและผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV car) เป็นหลักทั้งในสหรัฐอเมริการ (Tesla) และประเทศจีน (Chery และ BYD)

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp