บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำกัด ลงนาม MOU ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสานความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

137

มิติหุ้น  –  บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำกัด มุ่งหน้าส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เตรียมความพร้อมได้ตั้งแต่ระดับอุดมศึกษา จึงก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ดและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินการความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน อันจะนำมาซึ่งการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันอย่างมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ พร้อมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักศึกษารุ่นใหม่ให้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมไปถึงเกิดความร่วมมือในงานวิชาการและงานวิจัยที่จะนำมาซึ่งการพัฒนาร่วมกัน

“ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือทางการศึกษาที่สำคัญระหว่าง บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำกัด และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่จะเข้ามามีส่วนช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพ และเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานในสภาพแวดล้อมจริงให้นักศึกษา พร้อมทั้งช่วยต่อยอดการศึกษาของไทยให้นักศึกษาเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเตรียมความพร้อมให้มีความรู้และประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพสำหรับการปฏิบัติงาน ตลอดจนอาจารย์ได้เข้าร่วมฝึกประสบการณ์และศึกษาดูงานในองค์กรเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านการนำนวัตกรรม หรือผลงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือไปถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนาองค์รวมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวทางการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม” กล่าวโดยนางวารี พลไพศาล ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำกัด  

บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำกัด ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดร.ชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้ และแสดงเจตจำนงในการร่วมกันดำเนินงานตามความร่วมมือ เพื่อให้สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการนำพาประเทศไทยให้พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป