เดอะ ปาร์ค สานต่อแนวคิดอาคารสีเขียว เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มอบรายได้จากโครงการ LIVE GREEN, LIVE WELL กระบวนการจัดการขยะแบบครบวงจร ให้แก่มูลนิธิผืนป่าในใจเรา

90

มิติหุ้น – เดอะ ปาร์ค (The PARQ) โครงการมิกซ์ยูสสีเขียวที่มุ่งพัฒนาออฟฟิศและรีเทลอัจฉริยะภายใต้แนวคิด “Life Well Balanced” สานต่อความมุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานการทำงานและวิถีชีวิตแบบยั่งยืน ตอกย้ำความเป็นที่สุดของอาคารสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มอบรายได้จากกิจกรรมในโครงการ LIVE GREEN, LIVE WELL กระบวนการจัดการขยะภายในอาคาร เดอะ ปาร์ค แบบครบวงจร ให้แก่ “มูลนิธิผืนป่าในใจเรา” (Forest in Our Hearts Foundation) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว หรือป่าชุมชน บน 3 พื้นที่ตามเป้าหมายปี 2566 ของมูลนิธิฯ ได้แก่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี, อำเภอเชียงดาว และ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการมาต้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 จนถึงเดือนกันยายน 2565 รวมจำนวนขยะที่ เดอะ ปาร์ค นำเข้าสู่กระบวนการจัดการแบบครบวงจรได้กว่า 26,000 กิโลกรัม  

 

โครงการ LIVE GREEN, LIVE WELL เป็นความร่วมมือระหว่าง เดอะปาร์คและ ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล (TBR) ชูแนวคิด “ร่วมแยกขยะ เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์” ปลูกต้นกล้าแห่งความเชื่อที่ว่า “ขยะก็มีคุณค่า” รณรงค์ให้ผู้เช่าอาคารสำนักงาน ร้านค้า ร้านอาหารชั้นนำ และผู้ใช้บริการทั่วไปร่วมกันแยกและเพิ่มคุณค่าให้กับขยะบรรจุภัณฑ์ ทั้งหมด 3 ประเภทที่สามารถนำไปรีไซเคิล ได้แก่ ขวดพลาสติกใส กระป๋องอลูมิเนียม และขวดแก้ว มาเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคสนับสนุนมูลนิธิผืนป่าในใจเรา พร้อมกันนี้ เดอะ ปาร์ค ยังได้สมทบทุนเพิ่มเป็นจำนวนเงินอีกหนึ่งเท่าของรายได้จากโครงการฯ ทำให้ยอดบริจาคทั้งหมดเทียบเท่ากับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวถึง 187,200 ตร.ม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการฟื้นฟู ดูแลรักษาผืนป่า ตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียวในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหามลภาวะให้สมดุลกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ รวมถึงอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวนที่ใกล้สูญพันธ์ เพื่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ โครงการ LIVE GREEN, LIVE WELLยังสนับสนุนกระบวนการการจัดการขยะแบบครบวงจร  ครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆ ตั้งแต่การคัดแยก รวบรวม และเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป รวมถึงการเปลี่ยนเศษอาหารเหลือเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ 

 

เดอะ ปาร์ค ถูกออกแบบเป็นอาคารสีเขียวที่มีประสิทธิภาพสูง คำนึงถึงการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย และการดูแลสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน LEED รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารตามมาตรฐาน WELL ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทเฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ที่ได้ประกาศพันธสัญญาอย่างเป็นทางการ ในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Carbon Corporation) ภายในปี พ.ศ. 2593 และการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ตามหลักวิทยาศาสตร์ พร้อมลดปริมาณการใช้พลังงาน เช่นเดียวกับการบริหารจัดการขยะและแปรสภาพของเสียให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด 

เดอะ ปาร์ค ขอชวนคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการทิ้งขยะในถังคัดแยกประเภทให้ถูกต้อง ส่งต่อความรู้สึกดี ๆ ให้โลก และตัวเราเอง ที่สำคัญยังลดปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาวิกฤตของโลกในปัจจุบัน พร้อมมุ่งมั่นที่จะนำเสนอโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอันเป็นมาตราฐานที่ดีให้กับสังคมต่อไปในอนาคต