EASTW ชี้แจงการยกเลิกการเข้าบริหารโครงการท่อส่งน้ำ 2 โครงการ

374

มิติหุ้น – บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก หรือ EASTW เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏในรายงานข่าวสื่อสาธารณะว่า บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับหนังสือแจ้งการบอกเลิกการเช่า/บริหาร โครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล – หนองค้อ และโครงการท่อส่งน้ำหนองค้อ แหลมฉบัง (ระยะที่ 2) จากกรมธนารักษ์ (หนังสือกรมธนารักษ์ มีใจความขอให้บริษัทฯ รื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ พร้อมทั้งขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากพื้นที่ และส่งมอบพื้นที่และทรัพย์สินโครงการท่อส่งน้ำทั้งสองให้แล้วเสร็จแก่กรมธนารักษ์ภายในวันที่ 11 เมษายน 2566 นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 บริษัทฯ ได้รับหนังสือบอกเลิกการเข้าบริหารโครงการท่อส่งน้ำข้างต้นจากกรมธนารักษ์ และบริษัทฯ ได้ยื่นหนังสือถึงกรมธนารักษ์ เพื่อชี้แจงและโต้แย้งความไม่ถูกต้องของข้อเท็จจริงและเหตุผลที่กรมธนารักษ์ใช้บอกเลิกการเช่าบริหารดังกล่าว เนื่องจากการดำเนินการคัดเลือกเอกชนเพื่อบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกของคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเพื่อบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก และกรมธนารักษ์ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้น ซึ่งเป็นคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง และการทำสัญญาของกรมธนารักษ์กับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ก็มีปัญหาว่าเป็นการทำสัญญาที่ขัดต่อมติ คณะกรรมการที่ราชพัสดุที่กำหนดเงื่อนไขให้กรมธนารักษ์ต้องดำเนินการตามข้อสังเกตของสำนักงานอัยการสูงสุดให้ เสร็จสิ้นครบถ้วนก่อนทำสัญญาหรือไม่ อันเป็นปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกรมธนารักษ์ในการทำสัญญาและที่มาของกรมธนารักษ์ในการออกคำสั่งทางปกครองให้บริษัทฯ ส่งคืนทรัพย์สิน ซึ่งเป็นคดีที่อยู่ระหว่างการ พิจารณาของศาลปกครองอีกเช่นกัน

ประกอบกับที่ผ่านมากรมธนารักษ์เองได้ตกลงเป็นฝ่ายจัดทำร่างรายการ ทรัพย์สินให้บริษัทฯ ตรวจสอบ และบริษัทฯ เองก็ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับกรมธนารักษ์ในการเจรจาหาข้อยุติ เรื่องการส่งมอบทรัพย์สินโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำและให้การบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อมาโดยตลอด ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนี้และการแจ้งขอสงวนสิทธิดำเนินการคดีในศาลปกครองของบริษัทฯ จึงมิใช่เหตุผลโดยชอบที่กรมธนารักษ์จะนำมาใช้อ้างตามกฎหมายได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การ ดำเนินการของกรมธนารักษ์ได้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย มีความเป็นธรรม และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำเกิดขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ชี้แจงผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ใช้น้ำรวมทั้งข้อเสนอแนะในการวางแผนและน้ำไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำและการบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำได้ดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้องตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ ได้แจ้งกรมธนารักษ์ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายหากมีการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้นและทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย

 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon