บลจ.อีสท์สปริง เสิร์ฟกองทุนตราสารหนี้ แจกผลตอบแทน 2%

94

มิติหุ้น – บลจ.อีสท์สปริง เสนอกองทุนเปิด ES-GOVCP6M7 เน้นรักษาเงินต้น หวังผลตอบแทน 2% ต่อปี

บลจ.อีสท์สปริง โดย นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า ได้เปิดเสนอขายกองทุนเปิด ES-GOVCP6M7 อายุ 6 เดือน มูลค่าโครงการรวม 3 พันลบ. ซึ่งเป็นกองทุนประเภทเทอมฟันด์ ซึ่งผู้ลงทุนจะมีโอกาสได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน และได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยเสนอขายจนถึงวันที่ 15 ธ.ค.66 ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

มุ่งหวังผลตอบแทน 2% ต่อปี

ทั้งนี้จะนำเงินไปลงทุนในตราสารที่เน้นการรักษาเงินต้น ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ในสัดส่วนประมาณ 100% โดยคาดหวังผลตอบแทนประมาณ 2.18% ต่อปี หลังจากหักค่าใช้จ่ายประมาณ 0.18% ต่อปีแล้ว คาดว่าผู้ลงทุนจะได้รับประมาณการผลตอบแทนอยู่ที่ 2.00% ต่อปีของ NAV

ลงทุนครั้งเดียวและถือสินทรัพย์จนครบอายุ

อย่างไรก็ดีกองทุน ES-GOVCP6M7 จะลงทุนครั้งเดียว และถือทรัพย์สินที่ลงทุนจนครบอายุโครงการ และจะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ และทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน ก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ

 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon