SSS เตรียมเสนอผู้ถือหุ้นโหวดผ่านเข้าลงทุนในหุ้น EGD พร้อมกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)

81

# SSS (มิติหุ้น) แจ้งตลท. ว่า บอร์ดมีมติเข้าลงทนในหุ้นสามัญ “บ.อีสเทิร์น กรีน ดีเวลลอปเมนท์ หรือ EGD” ธุรกิจรับซื้อและจําหน่ายชื้อเพลิงขยะ (RDF) ซี่งจะใช้เป็นพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล รวมทั้งธุรกิจรับซื้อ-ขายเชื้อเพลิงขยะและเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็นอันตรายฯ

จึงเตรียมเสนอผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 มี.ค.นี้หากผ่าน บริษัทฯจะเข้าทํารายการลงทุนในหุ้นสามัญของ EGDและรับโอนหุ้นของ EGD วันที่4 มี.ค.67 พร้อมคาดว่าจะสามารถทําให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย ตามกฎเกณฑ์ที่ทางตลาดหลักทรัพย์กําหนด โดยจะดําเนินการเตรียมการยื่นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขอให้หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) ในตลาดหลักทรัพย์mai ต่อไป

 

ทั้งนี้ SSS เดิมชื่อย่อ STAR

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon