ก.ล.ต. จัดทำคู่มือการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้

22

มิติหุ้น  –  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดทำคู่มือการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นกระบวนการสำคัญที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบข้อมูลสำคัญ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่อาจกระทบกับการได้รับชำระหนี้หุ้นกู้ โดยคู่มือการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ออกหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ ได้ทราบสิทธิและหน้าที่ของตน ตั้งแต่ก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม และภายหลังการประชุม รวมไปถึงข้อควรพิจารณาต่าง ๆ ในวาระการประชุมวาระที่มีนัยสำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ เป็นต้น

ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon