SSI ร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ผลิตภัณฑ์HRCได้รับการรับรองฉลากECO+

33

มิติหุ้น  – ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot-Rolled Coil) ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน ) หรือ เอสเอสไอ  ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดของฉลาก ECO PLUS  ซึ่ง “เป็นฉลาก ประเภทรับรองตนเอง (Self-declared environmental claims)” หัวข้อการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ (Recovered energy)  จากโครงการส่งเสริมสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเอง (ECO PLUS)

โครงการ ECO PLUS ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เพื่อส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาแนวทางการแสดงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสินค้าและบริการและจัดทำระบบรับรองการรายงานการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมด้วยตนเองตามระบบมาตรฐาน ISO 14021 Environmental labels and declarations – Self-declared environmental claims จนเกิดเป็นระบบขึ้นทะเบียนฉลาก ECO PLUS  ดำเนินการขึ้นทะเบียนให้กับสินค้าขององค์กร หรือผู้ประกอบการที่ต้องการบ่งบอกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือแสดงคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง (Self-declared environmental claims)  โดยฉลาก ECO PLUS ที่ได้รับการรับรองสามารถติดบนบรรจุภัณฑ์เพื่อแสดงถึงการแสดงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมีอายุฉลาก 3 ปี

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของเอสเอสไอที่ได้รับการรับรองฉลาก  ECO PLUS ประกอบด้วย

·      เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot-Rolled Coil) ความหนา 1.40 มิลลิเมตร

·      เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot-Rolled Coil) ความหนา 1.80 มิลลิเมตร

·      เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot-Rolled Coil) ความหนา 1.95 มิลลิเมตร

·      เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot-Rolled Coil) ความหนา 2.10 มิลลิเมตร

·      เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot-Rolled Coil) ความหนา 2.90 มิลลิเมตร

ก่อนหน้านี้ผลิตภัณฑ์ของเอสเอสไอได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. มาแล้ว 3 ชนิด ประกอบด้วย 1) เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน  2) เหล็กท่อเหลี่ยม และ 3) เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทล้างผิวและเคลือบน้ำมัน

เอสเอสไอมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับแนวทางการบริโภคในปัจจุบัน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งสำหรับการแข่งขันในตลาด พร้อมขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำต่อไปในอนาคต

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon