SAM มู่งสู่องค์กรธรรมภิบาล ได้รับผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปี 66 ที่ระดับ A

18

มิติหุ้น  –  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุทวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM นำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาใช้ประเมินการดำเนินงานภายในองค์กรประจำปี 2566 และได้รับผลการประเมิน ที่ระดับ ด้วยคะแนนรวม 93.27 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่โปร่งใส มีคุณธรรมและตรวจสอบได้ ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นผลมาจากความทุ่มเทของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ

 

ทั้งนี้ ภาพรวมของผลการประเมิน ITA ได้ชี้ให้เห็นว่า SAM  มีการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล มีความโปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบและมุ่งเน้นการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ SAM ได้ปรับปรุงแผนการสื่อสารและการให้บริการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานขององค์กร

 

อย่างไรก็ตาม SAM ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการดำเนินงานบนพื้นฐานของความซื่อตรง โปร่งใส และมีคุณธรรม เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรต้นแบบทางด้านธรรมภิบาล ที่สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย พร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยสืบต่อไป

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon